Conflicterende situaties

Inleiding

Organisaties die naast het volmachtbedrijf ook als tussenpersoon functioneren, kunnen worden geconfronteerd met conflicterende situaties.

Van deze organisaties wordt vanuit de samenwerkingsovereenkomsten met verzekeraars verlangd dat zij een beleid hebben vastgesteld, ten aanzien van de handelswijze in conflicterende situaties.
Tevens is dit een verplichting die voortvloeit uit het lidmaatschap van de NVGA.

1. Inventarisatie mogelijke conflicterende situaties

In onze organisatie zijn het bemiddelingsbedrijf en het volmachtbedrijf ondergebracht in twee afzonderlijke bedrijven:
  • Bemiddelingsbedrijf: Boogaard & van der Vlugt
  • Volmachtbedrijf: H & L Assuradeuren
Door deze opzet is er voor wat betreft het aanvragen, wijzigen, opzeggen en royeren van verzekeringen een volstrekte taakscheiding aanwezig tussen de betreffende verantwoordelijkheden en
beslissingsbevoegdheden voor wat betreft het bemiddelingsbedrijf en volmachtbedrijf.

Vanuit efficiencyoverwegingen is deze taakscheiding niet doorgevoerd voor wat betreft de beoordeling en behandeling van schaden en schadeclaims.

2. Beleid

In geval van een conflicterende situatie beslist het hoofd volmacht, of in voorkomende gevallen ook de directie en de volmachtgever, over de uitkering van de schade

3. Controle

Om de goede werking van deze procedure te waarborgen wordt eenmaal per kwartaal door het hoofd volmacht gecontroleerd of er sprake is van een conflicterende situatie.
Voor deze controle worden er 10 willekeurige volmachtschaden geselecteerd en fysiek gecontroleerd.
De uitkomst van deze controle wordt in een Excel document vastgelegd.